Coaching

Het belangrijkste doel van bezinning en coaching is dat je je eigen grenzen leert kennen en van daaruit verantwoordelijkheid kunt nemen voor je huidige werk of een nieuwe werkplek.

Het hebben van een werkkring is meestal erg belangrijk als bron van inkomsten, maar ook als manier om je eigen kwaliteiten, kennis en vaardigheden in te zetten.

In een veranderende samenleving waarin bedrijfsorganisaties zich ontwikkelen en arbeidsverhoudingen wijzigen kan het lastig zijn om je plek te vinden. Dit en andere omstandigheden kunnen een oorzaak zijn dat je als werknemer slechter gaat functioneren. Door onder andere constante spanning loopt de stress in het werk en de privé situatie steeds hoger op.
Problemen kunnen variëren van spanningsklachten, overwerktheid, vermoeidheid tot conflicten in je relaties met anderen of een combinatie daarvan. Het ziek melden is dan een laatste uitweg. Ziekteverzuim kan vele pijnlijke en kostbare gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever.

Dikwijls heeft het niet alleen te maken met externe factoren, maar ook met de manier waarop je in het leven staat. Overtuigingen en overlevingspatronen hebben we vaak ontwikkeld om ons staande te houden. Deze onbewuste patronen zijn afgestemd op een situatie die zich heeft afgespeeld in een ver verleden. Soms wordt de onbuigzaamheid van dit soort patronen versterkt door onverwerkte traumatische ervaringen. Ze kunnen ons ook belemmeren in onze verdere ontwikkeling.

Supervisie

Het zal je duidelijk zijn dat persoon en beroep nauw met elkaar zijn verweven. Supervisie beweegt zich in het spanningsveld tussen de twee polen: je persoonlijke identiteit en je beroepsidentiteit. De supervisor kan de supervisant van dienst zijn om daarin een eigen en nieuw evenwicht te vinden.

Supervisie is een methode om inzicht en ervaringen te leren omzetten in beroepsbekwaamheid. Dit is vooral van belang voor beroepen en functies waarin persoonlijke communicatie een rol speelt. Supervisie is zowel voor uitvoerende als voor leidinggevende functionarissen een gewaardeerde vorm van deskundigheidsbevordering. Binnen supervisie kun je leren de samenhang te vinden tussen je denken, je gevoelens, je inzichten en je handelingsvaardigheden en -mogelijkheden. In supervisietermen noemen we dat verwerven van integratie op het niveau van de persoon. Hoewel dit al een hele opgave kan zijn, vereist het leren voor je beroep nog méér: je denken, voelen, willen en doen (handelen) dienen niet meer alleen op elkaar te worden afgestemd, maar tegelijk óók op je functioneren in het beroep, met name in je concrete werksituatie. Dit wordt verwerven van integratie op het niveau van het beroep genoemd.

Intervisie

Intervisie is een specifieke overlegvorm, die professionals ten dienste staat om hun werkuitvoering te toetsen aan hun professionele normen.

Een basisprincipe van intervisie is dat de groep is samengesteld uit professionals van gelijkwaardige opleiding en ervaring. Dit is een essentieel verschil met supervisie. Er is niet permanent begeleiding aanwezig. Deskundigheid wordt ingeschakeld om een beginnende intervisiegroep op gang te helpen.

Vanuit mijn opleiding voor supervisor en mijn praktijkervaring met intervisie en supervisie in verschillende situaties kan ik desgewenst groepen bijstaan om hun intervisieproces op gang te brengen en supervisie te geven. De vraagstelling van de groep c.q. het individu staat centraal in de manier van werken. Ik ga hierbij uit van maatwerk.